Shi Shi Beach

Shi Shi Beach

Taking the Shi Shi Beach Trail back through time…